Právo obchodních společností

 • zakládání a změny obchodních společností a družstev
 • zastupování obchodních společností a družstev
 • změny v zakladatelských dokumentech
 • změny v orgánech obchodních společností
 • převody obchodních podílů
 • příprava a organizace valných hromad
 • zápisy do obchodního rejstříku

Obchodní závazkové právo

 • sepisování obchodních smluv, dohod a rámcových smluv
 • příprava a sepisování všeobecných obchodních podmínek
 • tvorba manažerských smluv

Právo nekalé soutěže

 • obchodní tajemství a ochrana hospodářské soutěže
 • klamavé označování zboží a služeb
 • vyvolání nebezpečí záměny
 • zlehčování
 • porušování obchodního tajemství

Insolvenční řízení

 • podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení
 • podávání přihlášek do insolvenčního řízení
 • vedení incidenčních sporů

Obchodní spory

 • zastupování klientů při obchodněprávních sporech
 • podávání žalob
 • zastupování před soudy
 • řešení obchodních sporů mimosoudní cestou

Vymáhání a správa pohledávek

 • návrh způsobu vymáhání pohledávek
 • předsoudní vymáhání pohledávek – mimosoudní dohoda
 • soudní vymáhání pohledávek – podání žaloby o zaplacení
 • uplatnění pohledávek věřitele v insolvenčním řízení

Právo duševního vlastnictví

 • registrace národních, mezinárodních a komunitárních ochranných známek
 • zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a soudy
 • sepisování a správa licenčních smluv
 • právo doménových jmen